Search News Posts

 • Telefon: (+40) 0734.340.614

 • Fax: (+40) 031.104.12.68

Home

PROGRAMUL NATIONAL DEZVOLTARE RURALA

PROGRAMUL NATIONAL DEZVOLTARE RURALA

PROGRAMUL NATIONAL DEZVOLTARE RURALA

În concordanță cu noile documente de programare, au fost identificate următoarele oportunități de finanțare în domeniul agriculturii:

Consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și a inovării
 • crearea și oferirea de servicii de consultanță, în vederea îmbunătățirii performanței economice și de mediu;
 • colaborarea între agricultură/industria agroalimentară, industria forestieră, pescuit și acvacultură și industria alimentară și sistemele de consultanță, educație și cercetare în contextul proiectelor pilot, al dezvoltării de produse, practici, procese și tehnologii noi etc.;
 • înființarea unor grupuri operative (fermieri, cercetători, consultanți), care vor participa la Parteneriatul European pentru Inovare „Productivitatea și durabilitatea agriculturii”.
Îmbunătățirea competitivității IMM ‐ urilor, a sectorului agricol și a sectorului pescuitului și acvaculturii
 • acțiuni pentru îmbunătățirea performanței economice și pentru restructurarea și modernizarea agriculturii, în special în vederea creșterii participării și orientării către piețe, precum și pentru diversificarea activităților agricole;
 • facilitarea reînnoirii generațiilor în sectorul agricol;
 • acțiuni pentru îmbunătățirea performanței economice a producătorilor primari printr‐o mai bună integrare a acestora în lanțul alimentar prin programe de calitate, adăugând valoare produselor agricole, prin promovarea pe piețe locale prin dezvoltarea circuitelor scurte de aprovizionare și prin înființarea de grupuri de producători, etc.;
 • acțiuni de sprijinire a activităților de prevenire și gestionare a riscurilor agricole.
Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon în toate sectoarele
 • acțiuni de creștere a eficienței energetice prin reducerea consumului de energie primară în agricultură și în procesarea alimentelor;
 • facilitarea furnizării și utilizării de surse de energie regenerabile în sectorul agricol (produse secundare, deșeuri, reziduuri și alte materii prime nealimentare).
Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii și a gestionării riscurilor
 • crearea unui sistem durabil de irigații și de gestionare a apei, precum și a unor practici de combatere a schimbărilor climatice;
 • conservarea solului și a stocului său de carbon prin practici de gestionare a terenurilor, precum cultivare redusă, culturi de iarnă și plantarea de păduri;
 • menținerea diversității genetice prin susținerea varietăților locale de culturi și rase de animale.
Protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor
 • restaurarea, păstrarea și îmbogățirea ecosistemelor dependente de agricultură și silvicultură;
 • investiții publice în protecția mediului în vederea creării de noi piețe, potențial disponibile IMM‐urilor și întreprinderilor sociale, mai ales în regiunile mai puțin dezvoltare și în zonele rurale ale României.
Promovarea unor sisteme de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore
 • Dezvoltarea și modernizarea drumurilor județene și comunale în vederea creării de oportunități, conform priorităților stabilite în planurile de dezvoltare regională.
Promovarea ocupării forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă
 • Crearea de noi întreprinderi mici prin acordarea de sprijin pentru demararea afacerilor în cazul microîntreprinderilor și al întreprinderilor mici din afara domeniului agricol, precum și dezvoltarea de activități non‐agricole în zonele rurale.
Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei
 • Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale prin investiții în infrastructură la scară mică și prin crearea/îmbunătățirea serviciilor de bază locale pentru populația rurală;
 • Promovarea strategiilor de dezvoltare locală comunitară de tip LEADER.
Investițiile în educație, competențe și învățare pe tot parcursul vieții
 • Sprijinirea formării profesionale și a achiziției de competențe în gestionare agricolă, practice agricole durabile, îmbunătățirea calității și utilizarea noilor tehnologii specifice agriculturii și silviculturii;
 • Sprijinirea activităților demonstrative pentru transferul de cunoștințe referitoare la noile practici în domeniu; informare, schimburi pe termen scurt și vizite în interiorul UE în scopul promovării schimbului de bune practici; încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în general în mediul rural (pe lângă cursurile sau formarea furnizate în mod obișnuit în sistemul de învățământ secundar și superior), precum formarea în gestiunea afacerilor și alte competențe necesare diversificării în afara sectorului agricol.