Search News Posts

 • Telefon: (+40) 0734.340.614

 • Fax: (+40) 031.104.12.68

Home

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL

Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor

– acțiuni pentru consolidarea culturii antreprenoriale și pentru conștientizarea opțiunii și a sprijinului potențial pentru crearea de întreprinderi;
– acțiuni pentru îmbunătățirea accesului la finanțare, inclusiv prin oferirea unei game adecvate de instrumente financiare;
– acțiuni pentru îmbunătățirea productivității IMM‐urilor și oferirea de oportunități de creștere, inclusiv consolidarea accesului la sprijin pentru planificarea afacerilor, consultanță tehnică, consultanță și sprijin pentru export;
– acțiuni pentru alăturarea în rețea a întreprinderilor în vederea consolidării schimburilor de cunoștințe și a consolidării participării acestora în cadrul lanțurilor de desfacere, inclusiv cele la scară internațională;
– acțiuni integrate – situri, competențe, sprijin pentru investiții – în vederea atragerii de investiții pentru regiunile mai puțin dezvoltate ale României;
– acțiuni de raționalizare a procesului de reglementare și de reducere a poverii birocratice asupra întreprinderilor.

Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon în toate sectoarele

– oferirea de consultanță și, acolo unde se justifică, asistență pentru investiții în furnizare ecologică și în măsuri de eficientizare energetică, precum și în trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon și rezistentă la schimbările climatice, cu accent deosebit asupra agriculturii;
– acțiuni de îmbunătățire a termoizolației fondului de clădiri rezidențiale și a clădirilor publice, prioritizate pe baza unei evaluări sistematice care ia în considerare eficiența costurilor ca urmare a reducerii emisiilor de gază cu efect de seră și beneficiile societății, printre care combaterea sărăciei energetice și crearea de locuri de muncă;
– acțiuni pentru reabilitarea și reînnoirea sistemului de transport în comun în cadrul planurilor de mobilitate urbană sustenabile, acolo unde acestea vor aduce o contribuție semnificativă la îmbunătățirea calității aerului și a eficienței energetice, în plus față de creșterea competitivității locale;
– acțiuni pentru înlocuirea/îmbunătățirea sistemelor de iluminat de pe domeniul public, mai ales în zonele urbane.

Conservarea și protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor

– reabilitarea siturilor abandonate și poluate, inclusiv prin lucrări de decontaminare pentru reutilizarea lor economică;
– protejarea și valorificarea durabilă a siturilor naturale, restaurarea și valorificarea patrimoniului cultural, inclusiv valorificarea potențialului turistic local specific, reabilitarea zonelor istorice urbane, valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, măsuri de ecologizare urbană (inclusiv reabilitarea siturilor industriale poluate).

Promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore

– Dezvoltarea și modernizarea drumurilor județene și comunale în vederea creării de oportunități, conform priorităților stabilite în planurile de dezvoltare regională.

Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare

– Ingrijirea primara se va concentra pe dezvoltarea serviciilor comunitare adresate femeilor vulnerabile din comunități și copiilor lor, asigurarea serviciilor unui medic de familie 24 de ore din 24 precum și creșterea accesului la sistemul comunitar de servicii medicale/îngrijire prin vizite la domiciliu. Vor fi prioritare regiunile cu o rată ridicată a mortalității infantile (județele Mehedinți și Tulcea, de exemplu); prioritățile se vor stabili în funcție de: nivelul de sărăcie din regiune/județ/localitate; nivelul pre‐existent de acces la serviciile de îngrijire comunitară; nivelul de vulnerabilitate al populației (populație numeroasă aparținând minorităților etnice, rată crescută de dependență, etc.);
– Accesul la îngrijirea primară de permanență mai ales în zonele rurale îndepărtate (județele Suceava, Botoșani, Vaslui, etc.) presupune accesul la o infrastructură de tipul Centrelor de Îngrijire de Permanență prin care se poate asigura îngrijirea 24 de ore din 24 asigurată de către medicii de familie.
– Programele de pregătire continuă atât pentru asistenții medicali cât și pentru cei sociali sunt necesare pentru întărirea capacității sistemului de a răspunde eficient prioritățile cheie din sfera sănătății precum: sănătatea maternă și sănătatea copilului, asigurarea imunizării prin vaccinare, monitorizarea pacienților cronici vulnerabili, cum ar fi pacienții care suferă de boli mintale, pacienții cu dizabilități, nevoilor grupurilor vulnerabile cum ar fi romii, etc.;
– Pregătirea profesională a medicilor de familie din cadrul comunităților pentru a‐și însuși recomandările clinice legate de prevenția/monitorizarea bolilor cronice consumatoare de resurse, care generează costuri mari financiare și medicale (diabet, hipertensiune, bronhopneumonia cronică obstructivă)
– Dezvoltarea unor centre specializate de servicii in ambulatoriu: dezvoltarea infrastructurii necesare, modernizarea echipamentelor si pregatirea personalului; se vor utiliza următoarele criterii de selecție: accesul scăzut al populației la servicii specializate în ambulatoriu și de înaltă calitate; zone unde se găsesc spitale mici și ineficiente care necesită reorganizare/raționalizare; zone cu densitate demografică mare și niveluri ridicate de spitalizare inutilă.
– Dezvoltarea serviciilor de urgenta: modernizarea echipamentelor, a vehiculelor/infrastructurii si formarea personalului
– Dezvoltarea infrastructurii din spitalele de urgenta regionale si judetene: cu prioritate, spitalele din regiunile Nord-Est si Nord-Vest (ex. Spitalul din Iasi)
– Dezvoltarea serviciilor de ingrijire la domicliu/camine de batrani, ingrijire paliativa
Pentru a spori eficiența energetică, prin reabilitarea unităților de sănătate de la nivel local/județean, vor fi tratate cu prioritate spitalele/unitățile sanitare mono‐bloc și spitalele/ unitățile sanitare care nu au fost reabilitate de peste 20 de ani.

Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și pentru învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și de formare

– Sprijinirea infrastructurii școlare și dezvoltarea resurselor în EICP, în învățământul primar, secundar, terțiar și în VET, în scopul îmbunătățirii calității învățământului și formării precum și a372.340.426 euro relevanței acestuia pentru piața muncii.

Tipurile de proiecte ce vor putea fi finantate prin POR sunt prezentate in tabelul de mai jos:

  Obiective/Priorități Instrumente și măsuri Tipuri de Proiecte
(tipuri de activități orientative)
Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării Promovarea investițiior de afaceri în inovare și cercetare, dezvoltarea legăturilor și a sinergiilor între întreprinderi, centre de cercetare-dezvoltare și de educație, în special dezvoltarea produselor și serviciilor, transfer tehnologic, inovare socială, networking, clustere

 

 • crearea, modernizarea şi extinderea infrastructurilor de inovare şi transfer tehnologic
 • achiziţionarea de bunuri, servicii şi dotari pentru entitatea de transfer tehnologic;
 • ctivităţile specifice entităţii de transfer tehnologic (studii de investiţii tehnologice; asistenţă la restructurarea/retehnologizarea şi dimensionarea agenţilor economici; transfer tehnologic si validare tehnologică; prognoza, evaluare tehnologică; audit tehnologic; analize statistice şi indicatori ai eficienţei inovării; crearea, dezvoltarea şi întreţinerea de bănci de date specializate etc.)
Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri
 • Achiziție de noi tehnologii pentru IMM-uri (inclusiv licențe, know how) și utilizarea lor (prin cursuri de specialitate);
 • Activități inovative (proces, produs, marketing, servicii):
 • Rearea/ modernizare/ extinderea incubatoarelor, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente.
Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor
 • Construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii IMM;
 • Dotare cu instalații, echipamente (inclusiv sisteme IT), utilaje, mașini,
Sprijinirea capacității IMM-urilor de a se angaja în procesele de creștere pe piețele regionale, naționale și international, precum și în procesele de inovare
 • Implementarea/certificarea sistemelor de management a calității ISO, sistemelor de management al mediului, etc.
 • Certificare produse/servicii/procese
 • Promovarea produselor/serviciilor
Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon Sprjinirea eficienței energetice și utilizarea energiei regenerabile in infrastructura publică, inclusiv clădiri publice, și în sectorul locuințelor
 • Reabilitarea termică a clădirilor publice, inclusiv măsuri de consolidare a acestora;
 • Reabilitarea termică a locuințelor, inclusiv de consolidare a acestora;
 • Promovarea surselor regenerabile de energie: panouri solare, panouri fotovoltaice, etc.
 • Sisteme inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice;
 • Investiții în iluminatul public, inclusiv ambiental;
Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor
 • Construirea/modernizarea/reabilitarea pistelor/traseelor pentru biciclisti
 • Construirea/modernizarea/reabilitarea traseelor pietonale;
 • Modernizarea/reabilitarea/extinderea traseelor de transport electric (tramvai/troleybus), incluzand calea de rulare (strazi urbane, inclusiv trotuare/refugii/statii) si infrastructura tehnica aferenta;
 • Achizitionarea de material rulant electric/ecologic pentru operatorii de transport public urban;
 • Construirea/modernizarea/reabilitarea depourilor aferente transportului public;
 • Dezvoltarea sistemelor moderne de management al traficului, de ticketing etc.
 • Plantarea cu arbori selectati a spatiilor publice si a trotuarelor de pe principalele artere de circulatie din orase
Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor Conservarea, protecția, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

 

 • Restaurarea, protecția și valorificarea prin turism a patrimoniului cultural;
 • Valorificarea economică a potențialului turistic balnear;
 • Valorificarea economică a potențialului turistic cu specific local și crearea de locuri de muncă;
 • Crearea infrastructurii specifice de agrement turistic.
Acțiuni pentru îmbunătățirea mediului urban, revitalizarea orașelor, regenerarea și decontaminarea siturilor poluate și promovarea masurilor pentru reducerea zgomotului
 • Reabilitarea siturilor poluate și abandonate (decontaminarea curățarea suprafețelor, demolare clădiri, planare teren);
 • Imbunătățirea mediului urban (trotuare, scuaruri, piețe publice, etc)
 • Regenerarea zonelor istorice;
Promovarea sistemelor de transport durabile Stimularea mobilității regionale prin conectarea infrastructurilor rutiere regionale la infrastructura TEN  – T
 • Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene care asigura conectivitatea, directa sau indirecta cu reteaua TEN T;
 • Construirea/amenajarea de piste pentru biciclete in intravilanul localitatilor traversate de drumul judetean.
 • Construcţia / reabilitarea / modernizarea şoselelor de centură cu statut de drum judeţean aflate pe traseul drumului judetean respectiv
 • Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de poduri şi podeţe;
 • Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje/noduri rutiere şi pasarele;  (construirea doar pentru asigurarea conectivitatii la TEN T)
 • Devierea reţelelor de apă, electricitate, gaze şi canal, telefonie;
 • Amenajări pentru protecţia mediului;
Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate,precum și trecerea de la servicile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale
 • Construirea/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de servicii medicale (ambulatorii, centre de intervenție integrate):
 • Dotarea cu echipamente specifice a infrastructurii de servicii medicale
 • Construirea/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de servicii sociale
 • Dotarea cu echipamente specifice a infrastructurii de servicii sociale construite/reabilitate/modernizate
 • Construirea/modernizarea infrastructurii pentru sprijinirea tranziţiei de la asistenţa instituţională la cea de proximitate (căsuţe de tip familial, apartamente de tip familial, locuinţe protejate etc.)
Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate  din mediul urban Acțiuni integrate prin:

 • Construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale
 • Investiţii în infrastructura de sănătate şi servicii sociale – construirea/reabilitarea centrelor care oferă servicii integrate medicale și sociale
 • Stimularea ocupării, prin intermediul activităţilor de  economie socială
 • Activităţi de dezvoltare comunitară integrată – activităţi de informare, consiliere
Investiţii în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii Investițiile în educație, competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare
 • Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii educaţionale antepreșcolare (creșe)
 • Construcția/reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii educaţionale preșcolare (gradinițe)
 • Construcția/reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii educaţionale pentru învățământul general obligatoriu (școli I- VIII)
 • Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii școlilor profesionale
 • Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii educaţionale universitare
 • Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii educaţionale (săli de curs, biblioteci, ateliere, etc. ) din centrele de reeducare și din penitenciare
Asistență Tehnică

 

Asistență tehnică
 • Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării Programului Operaţional Regional
 • Sprijinirea activităţilor de publicitate şi informare privind POR
 • Realizarea cadastrului